فراخوانفراخوان گرافیکفراخوان هویت سازمانی

فراخوان بخش کتیبه و پرچم ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت

فراخوان بخش کتیبه و پرچم ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=21529 👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام :  t.me/AsarArtMagazine 👆

فراخوان بخش کتیبه و پرچم ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت | به گزارش مجله اثرهنری انجمــن هنرهــاى تجســمى انقــلاب و دفــاع مقــدس بــا هــدف نمایــش و ترویــج آثــار تجســمى بــا موضــوع مقاومت و تقویــت گفتمــان مقاومــت در ســطح بین المللــى «ششــمین جشــنواره جهانی هنــر مقاومـت را در ایـران و سـایر کشـورها برگـزار مى نماید. در ایـن دوره براى دومین سـال طراحى کتیبـه و پرچم یکى از بخش‌هـاى اصلـى و بخـش بین الملـل ایـن جشـنواره اسـت و هنرمنـدان می‌ىتواننـد در ایـن بخـش بـه خلـق اثر بپردازند.

اهداف:

در این دوره و در راستای اهداف کلی جشنواره، بخش طراحی کتیبه و پرچم با هدف طراحی آثاری ارزشمند با رویکرد بزرگداشت جایگاه رفیع شهید و شهادت و پاسداشت شهدای شاخص جبهۀ مقاومت از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی (ایران)، حاج المهندس ابومهدی (عراق)، حاج عماد مغنیه (لبنان) برگزار می‌شود.

محورهای محتوایی برای ارائه آثار:

برای آگاهی بیشتر هنرمندان با اهداف و رویکردهای بخش کتیبه و پرچم، محورهای کلی محتوایی این دوره به شرح زیر ارائه می‌شود:
-آشنایی‌زدایی از کلیشه‌های رایج در بازنمایی شهدا
-نمایش ابعاد اجتماعی مقاومت با تأکید بر موضوع وحدت و یکپارچگی جبهۀ مقاومت در سراسر جهان
-تأکید بر گفتمان مقاومت به‌‌عنوان موثرترین راهکار در مقابلۀ پیروزمندانه با جبهه کفر و استکبار

موضوعات و قالب‌های طراحی:

۱. پرچم‌های بزرگ شهری: پرچم‌هایی که به مناسبت‌های مختلف برای فضاسازی شهر از آن‌ها استفاده می‌شود.
۲. کتیبه‌های کوچک یادمان: یادمان‌هایی در قالب کتیبه‌های کوچک پارچه‌ای که در محیط خانه و کار و غیره استفاده می‌شود.
۳. پرچم پیروزی یا همان«رایت الفتح»: پرچمی نمادین که انشاءالله در آزادسازی قدس شریف در بیت‌المقدس به اهتزاز درمی‌آید.

۱- ضوابط طراحی پرچم شهری:

«شهید بدون مرز» عبارت اصلی این پرچم‌هاست و هنرمندان در طراحی‌های خود فقط مجاز به استفاده از این عبارت هستند.
استفادۀ هنرمندانه و خلاقانه از چهرۀ شهدای شاخص مقاومت: سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی (ایران)، حاج ابومهدی المهندس (عراق)، حاج عماد مغنیه (لبنان)، همراه با عبارت اصلی در طراحی پرچم‌های شهری.
استفاده از نقوش متناسب برای تزیین عبارت آزاد است.
انتخاب رنگ برای طراحی پرچم آزاد و بر عهدۀ خود هنرمندان است.
اﺑﻌــﺎد اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑــﺮاى ﻃﺮاﺣــﻰ ﭘﺮﭼــﻢ ﻃﺒــﻖ ﻧﻤﻮﻧــۀ دادهﺷــﺪه است و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﺠــﺎز ﺑــﻪ ﻃﺮاﺣــﻰ در اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
طراحی این بخش از کتیبه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به شرح زیر انجام می‌گیرد:
-شهید بدون مرز
-شهید بلاحدود
-A martyr without borders
*برای شرکت‌کنندگان فارسی‌زبان امکان طراحی به هر سه زبان میسر است.

نمونه قالب و ابعاد پرچم شهری: ۲*۱، ۳*۱، ۴*۱، ۵*۱ ﻣﺘﺮ

فراخوان بخش کتیبه و پرچم ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=21529 👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆

۲. موضوع و ضوابط طراحی کتیبه‌های کوچک یادمان شهدای مقاومت:

«منتقمت خواهم بود» عبارت اصلی این کتیبه‌هاست.
هنرمندان مجازند علاوه‌بر عبارت اصلی از عبارت‌های فرعی زیر هم در طراحی‌هایشان استفاده کنند:
-یا شهید
-یا منتقم
-کرامتنا الشهاده
استفاده از نقوش متناسب برای تزیین عبارت آزاد است.
انتخاب رنگ برای طراحی کتیبه آزاد و بر عهدۀ خود هنرمندان است.
با توجه به کاربرد و نوع خاص استفاده از این کتیبه‌ها، ابعاد پیشنهادی برای طراحی شبیه نمونۀ نشان‌ داده‌شده در زیر است.
*طراحی در ابعاد و قالبهای پیشنهادی خلاقانۀ ابداعی از سوی شرکت‌کنندگان در این بخش، امتیاز ویژه دارد.
طراحی این بخش از کتیبه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به شرح زیر انجام می‌گیرد:
عبارت‌های اصلی:
-منتقمت خواهم بود
-سانتقمُ لکَ
-I will take revenge
عبارت‌های فرعی:
-یا شهید
-یا منتقم
-کرامتنا الشهاده
«برای شرکت‌کنندگان فارسی‌زبان امکان طراحی برای هر سه زبان هست.»
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ و اﺑﻌﺎد ﮐﺘﯿﺒﻪ‌ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎدﻣﺎن: ۵۳*۵۲. ۵۳*۲. ۵۴*۳

فراخوان بخش کتیبه و پرچم ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=21529 👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆

۳. موضوع و ضوابط طراحی پرچم پیروزی (رایت الفتح):

«نصرمن الله و فتح قریب» عبارت اصلی این پرچم‌هاست و هنرمندان فقط مجازند از این عبارت در طراحی‌های خود استفاده کنند.
طراحی این پرچم باید به صورت مستطیل افقی و طبق نمونۀ داده‌شده, انجام گیرد.
استفاده از نقوش متناسب برای تزیین عبارت آزاد است.
انتخاب رنگ برای طراحی پرچم آزاد و بر عهدۀ خود هنرمندان است.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ و اﺑﻌﺎد ﭘﺮﭼﻢ ﭘﯿﺮوزى: ۱۲۰*۷۰، ۱۴۰*۸۰، ۱۵۰*۹۰، ۱۷۰*۱۰۰، ۴۲۰*۱۴۰ ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ

فراخوان بخش کتیبه و پرچم ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=21529 👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام :  t.me/AsarArtMagazine 👆

شرایط فنی و نحوۀ ارسال آثار:

-تکمیل فرم ثبت‌نام و ارسال آثار به منزلۀ قبول شرایط و مقررات جشنواره است.
-شرکت در جشنواره فقط از طریق ثبت‌نام و بارگذاری اثر در سایت هنر مقاومت به آدرس www.resistart.ir امکان‌پذیر است.
-لازم است فایل اثر در فرمت JPEGو با وضوح ۳۰۰dpi و حداکثر حجم فایل ۴ مگابایت به صورت RGB ارسال شود.
-طراحی‌ها باید به گونه‌ای باشد که امکان تولید آن با پارچه و با یکی از تکنیک‌های چاپ سیلک، سابلیمیشن، زردوزی، گلدوزی و تکه‌دوزی وجود داشته باشد.
-درج نام طراح بر آثار ارسالی دیجیتال و غیردیجیتال ضروری است.
-شرکت‌کنندگان به پیوست فایل اصلی آثار، ملزم به ارسال فایل توضیح کامل و واضح ایده‌های خود در رابطه با نوع و جنس پارچه، اندازه و توضیحات مربوط به قالب‌های ابداعی آثار خود هستند.
-کیفیت فایل‌های ارسالی باید به گونه‌ای باشد که هیئت انتخاب بتواند جزئیات اثر را به وضوح بررسی کند.
-در صورت ناقص بودن فایل‌ها، آثار به مسابقه راه پیدا نمی‌کنند.
-مطابقت آثار ارسالی با ضوابط اعلام‌شده در آیین‌نامۀ بخش کتیبه و پرچم و آیین‌نامۀ کلی جشنواره الزامی است.
-هر طراح می‌تواند حداکثر ۵ اثر در هر بخش مطابق با موارد فوق برای دبیرخانه ارسال کند.
-اثر ارسال‌شده به هنرمند بازگردانده نمی‌شود.
-همه اجزای به‌کاررفته در آثار ارسالی باید متعلق به خود هنرمند باشد و او و یا گروهش طراحی کرده باشند و قوانین مربوط به حق مالکیت معنوی آثار را هنرمند رعایت کند؛ در غیر این صورت، آثار داوری نمی‌شود.
-با توجه به محدودیت‌های انتشار تصاویر شهید‌حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی در اینستاگرام، اکران بخشی از آثار صرفاً در سایت جشنواره خواهد بود.
-تصمیم‌گیری دربارۀ موارد پیش‌بینی و اعلام‌نشده، بر عهدۀ دبیر کل جشنواره است.
شرایط و مقررارت جشنواره:
-ضروری است طراحان ابتدا شرایط و مقررات شرکت در مسابقه را به صورت کامل مطالعه و در صورت تأیید، فرم ثبت‌نام را تکمیل کنند.
-ارسال آثار به ‌منزلۀ قبول شرایط و مقررات جشنواره است.
-شرکت در این فراخوان برای همۀ هنرمندان حرفه‌ای، آماتور، هنرجویان و دانش‌آموزان آزاد است.
-ثبت‌نام و ارسال تصاویر آثار فقط از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی‌ جشنواره امکان‌پذیر است.
-همۀ هنرمندان به صورت فردی و گروهی و از هر ملیتی می‌توانند در این رقابت شرکت کنند.
-در صورت مشارکت گروهی در جشنواره باید یک نفر به‌عنوان مسئول گروه معرفی شود، جوایز به مسئول گروه اهداء می‌شود و تقسیم آن بین اعضا به عهدۀ این فرد است.
-هیئت داوران در هر بخش، سه اثر را به‌عنوان اثر برگزیده انتخاب می‌کنند و در نهایت، جایزۀ ویژه به یک اثر منتخب تعلق می‌گیرد.
-در هر بخش تنها از یک اثر به‌عنوان اثر برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد و رتبه‌بندی در تقدیر آثار وجود ندارد.
-آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال یا تحویل داده شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-دبیرخانۀ جشنواره تمهیدات لازم برای حفظ و نگهداری از آثار و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی را به کار خواهد بست؛ ولی در قبال آسیب‌های ناشی از ارسال نامطلوب یا مشکلات پستی، مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و از پذیرش این آثار معذور است.
-هنرمندان می‌توانند از آثار منتشرشدۀ خود در سایر جشنواره‌ها، مسابقات و رویدادها در این جشنواره استفاده کنند.
-هر هنرمند می‌تواند در هر سه بخش شرکت کند.
-جشنواره مجاز است از آثار ارسالی برای امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی در هر شکل استفاده کند.
-در صورت رعایت ‌نشدن قوانین و شرایط شرکت، اثر در هر مرحله‌ای از جشنواره حذف و امتیاز آن سلب می‌شود.

اعضای بخش کتیبه پرچم جشنواره:

دبیر بخش کتیبه و پرچم: علی حیاتی

گاه شمار جشنواره:

اعلام فراخوان مهر ماه ۱۳۹۹
مهلت ثبت نام و ارسال تصاویر آثار ۱۵ آذر ۱۳۹۹
انتخاب و داوری دی ماه ۱۳۹۹
اعلام نتایح و اکران آثار بهمن ماه ۱۳۹۹

جوایز جشنواره:

این جشنواره در بخش پرچم و کتیبه ۳برگزیده داشته و جایزه هر هنرمند بدون اولویت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود.

ارتباط با جشنواره و فراخوان بخش کتیبه و پرچم ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت :

نشانی دبیرخانه: تهران- خیابان احمد قصیر- خیابان هشتم پلاک ۱۶ طبقه واحد ۴
شمارۀ تماس: ۸۸۷۴۱۴۲۲-۰۲۱
سایت: www.resistart.ir

Views: 71

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا