فراخوانفراخوان صنایع دستی

نخستین مسابقه ملی ایده‌پردازی و طراحی زیورآلات ملهم از آثار منتخب دوران سلجوقی موزه ملی ایران

نخستین مسابقه ملی ایده‌پردازی و طراحی زیورآلات ملهم از آثار منتخب دوران سلجوقی موزه ملی ایران | مجله اثرهنری، بخش هنری، خبری و تحلیلی مجموعه اثرهنری | مجله اثر هنری ـ «اثرگذارتر باشید»

نخستین مسابقه ملی ایده‌پردازی و طراحی زیورآلات ملهم از آثار منتخب دوران سلجوقی موزه ملی ایران | به گزارش مجله اثرهنری معاونـت صنایـع دسـتى و هنرهـاى سـنتى بـا کمـک طراحـان در راسـتاى ارتقـا بخشـیدن بـه طراحـى اصیـل ایرانـى و بهـره گیـرى از گنجینـه‌هـاى بـا ارزش گذشـته و با هویـت کشـورمان و همچنیـن بـا تمرکـز بر هنـر دوران سـلجوقى کـه از درخشـان‌تریـن دوران هنرهـاى ایرانـى _ اسـلامى اسـت، نخسـتین مسـابقه ملـى ایـده پـردازى و طراحـى زیـورآلات را برگـزار نمایـد.

اهداف :

 • تقویت وتاکید بر جایگاه طراحى درصنایع دستى (به عنوان نمونه اجراى مسابقه طراحى زیورآلات)
 • تثبیت و حفظ نقوش، خطوط و فرمهاى ایرانى و همچنین مفاهیم آن در طراحى و صنعت زیورآلات
 • ایجاد جاذبه براى کاربران ایرانى و خارجى با معرفى صحیح و اصولى زیورآلات
 • تعامل طراحان حوزه هاى گوناگون طراحى جهت ارتقاء سطح طراحى زیورآلات ایرانى
 • احیاء بخشى از هویت ایرانى در قالب طراحى اشیاء به منظور تولید و حمایت از تولیدات داخلى
 • بهره گیرى از داستان و مفاهیم اصیل ایرانى با رعایت طراحى مناسب
 • روز آمدشدن با حفظ هویت، طبق سلایق مخاطب آشنا به فرهنگ و هنر ایرانى
 • معرفى پتانسیل و ارزش هنرایرانى با کمک طراحى در زیورآلات ایرانى

شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه :

 • آثـار طراحی شـده می‌بایسـت از تصاویـر منتخـب در سـایت الهـام گرفتـه باشـند. شـرکت‌کنندگان محتـرم بـرای مشـاهده فراخـوان و تصاویـرمنتخـب بـه سـایت وزارتخانـه بـه نشـانی www.mcth.ir قسـمت دربـاره وزارتخانـه و سـپس قسـمت فراخـوان مراجعـه کننـد.
 • در طرح‌هـای ارسـالی الزم اسـت شـماره تصاویـری کـه از آنهـا الهـام گرفتـه شـده درج گـردد (بـرای مثـال: طـرح ارایـه شـده بـراسـاس تصویـر شـماره ۵ و یـا ترکیبـی از تصویـر ۲ و۷.)
 • نام و نام خانوادگی طراح در پایین سمت چپ اثربصورت خوانا درج گردد.
 • هرهنرمند میتواند ۳ اثر در قالب تک محصول و یا مجموعه (هرمجموعه یک اثرمحسوب میشود) بصورت دستی یا رایانه‌ای طراحی و ارائه نماید.
 • طراحی‌ها می‌توانند براساس مواد طبیعی مانند فلز،سنگ، استخوان، چوب، شیشه، سرامیک، ابریشم و…. باشند.
 • آثار طراحی شده میتوانند ً کامال سنتی و یا مدرن، با حفظ اصالت و هویت مورد نظرارائه شوند.
  از پذیرش طرحهای کپی معذوریم و در صورت راهیافتن به مسابقه و احراز کپی بودن آن در هرمرحله که باشد باعث حذف آن میگردد.
 • طرحهـا بایدبـا کیفیـت بالای(۱۲۰۰ dpi) اسـکن و سـپس ایمیـل گردنـد. طرحهـای پذیرفته شـده توسـط معاونـت صنایـع دسـتی چـاپ و تحـت پاسـپارتو و قـاب ارائـه خواهـد شـد.
 • آثـار ارسـالی صرفـاً از طریـق ایمیـل hcdesign1401@gmail.com و بـا در نظـر گرفتـن تصویـر آثـار داوری اولیـه خواهنـد شـد و در صـورت پذیـرش در ایـن مرحلـه، بـه بخـش نمایـش مسـابقه و داوری نهایـی راه خواهنـد یافـت.
 • طرحهای ارائه شده باید قابل اجرا بوده و بتوانند منطبق با استاندارد کاربردی ارائه شوند.
 • هنرمندان میتوانند بصورت انفرادی و یا گروهی در این مسابقه شرکت نمایند.
 • ذکرمشخصات فردی، آدرس و شماره تماس بهصورت فایل جداگانه از طریق ایمیل فوق الزامی میباشد.

زمانبندی و مکان نمایشگاه :

 • آخرین مهلت ارسال تصاویر: ۲۱/۱۱/۱۴۰۱
 • داوری اولیه طرحهای ارسالی: ۲۴/۱۱/۱۴۰۱
 • اطالعرسانی به پذیرفتهشدگان: ۲۶/۱۱/۱۴۰۱
 • مراسم افتتاحیه: ۷/۱۲/۱۴۰۱
 • داوری نهایی آثار: ۹/۱۲/۱۴۰۱
 • مراسم اختتامیه و اهداء جوایز: ۱۴/۱۲/۱۴۰۱

جوایز :

به ده نفر برتر جوایز نفیس و تقدیرنامه اهدا خواهد شد.

نشانی دبیرخانه :

 • محل برگزاری :
  موزه ملی ایران
 • سایت فراخوان :‌
  www.mcth.ir
 • آدرس دبیرخانه :
  تهران تقاطع خیابان آزادى و یادگار امام (ره)، وزارت میراث فرهنگى ،گردشگرى و صنایع دستى، معاونت صنایع دستى و هنرهاى سنتى، اداره کل آموزش و ترویج.
  شماره تماس: ۶۱۰۶۳۴۲۱ ، ۶۱۰۶۳۴۱۹ ، ۶۱۰۶۳۷۱۷ و ۶۱۰۶۳۴۲۹
نخستین مسابقه ملی ایده‌پردازی و طراحی زیورآلات ملهم از آثار منتخب دوران سلجوقی موزه ملی ایران | مجله اثرهنری، بخش هنری، خبری و تحلیلی مجموعه اثرهنری | مجله اثر هنری ـ «اثرگذارتر باشید»
نخستین مسابقه ملی ایده‌پردازی و طراحی زیورآلات ملهم از آثار منتخب دوران سلجوقی موزه ملی ایران | مجله اثرهنری، بخش هنری، خبری و تحلیلی مجموعه اثرهنری | مجله اثر هنری ـ «اثرگذارتر باشید»

Views: 81

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا