اخباراخبار هنرهای تجسمینتایج جشنواره‌های هنری

پذیرفته شدگان بیست‌وهشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان معرفی شدند

پذیرفته شدگان بیست‌وهشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان معرفی شدند  |  مجله اثرهنری، بخش هنری، خبری و تحلیلی مجموعه اثرهنری | مجله اثر هنری  ـ «اثرگذارتر باشید»

پذیرفته شدگان بیست‌وهشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان معرفی شدند | اسامی هنرمندان راه‌یافته به بخش مسابقه‌ای بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران اعلام شد. این جشنواره روز شنبه ـ نهم مرداد ماه ـ در محل موزه هنرهای معاصر به صورت مجازی افتتاح می شود.

به گزارش مجله اثرهنری بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به دبیری رضوان صادق زاده با حضور ۱۵۰ هنرمند جوان از سراسر کشور و به صورت آنلاین و با حضور استادان کارگاه ها در موزه هنرهای معاصر روز شنبه افتتاح می شود و از روز یکشنبه ۱۰ مرداد تا ۱۲ مرداد کارگاه های آنلاین برپا خواهد بود. 

دبیر بیست و هشتمین دوره از جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت:
در این دوره از جشنواره ۷۲۴ هنرمند با ۴۵۷۸ اثر از ۳۰ استان در جشنواره شرکت کردند که از این تعداد ۴۹۶ خانم و ۲۲۸ نفر هم آقا بودند. بعد از برگزاری مجازی جلسات انتخاب هنرمندان برای شرکت در کارگاه های جشنواره، در نهایت ۱۵۰ هنرمند در ده رشته؛ نقاشی (۲۱ نفر)، عکاسی(۱۹ نفر)، طراحی(۱۶ نفر)، ارتباطات تصویری(گرافیک) (۱۸ نفر) تصویر سازی(۱۶ نفر)، خوشنویسی(۱۶ نفر)، نگارگری(۱۴ نفر)، مجسمه(۱۲ نفر)، کاریکاتور(۱۰ نفر) و هنرهای جدید (۸ نفر)، پذیرفته شدند.

استادان کارگاه های جشنواره هم عبارتند از: مریم کهوند (گرافیک) مانلی منوچهری( تصویرسازی) روح الله شمسی زاده (مجسمه) احمد مازادی (خوشنویسی) محمد خلیلی (طراحی) بهنام صدیقی (عکاسی) محمدرضا دوست محمدی (کاریکاتور) سعید روانبخش (نقاشی) صدیقه احمدی باصیری (نگارگری) و آزاده گنجه (هنرهای جدید)

بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با ریاست هادی مظفری، دبیری رضوان صادق زاده و دبیر اجرایی عبدالرحیم سیاهکارزاده از ۹ تا ۱۵ مردادماه به صورت مجازی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. 

اسامی پذیرفته‌شدگان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران :

نامنام خانوادگیشهرستانرشته هنری
الهاماحمدیتهرانارتباط تصویری (پوستر)
مرضیهامیرساداتاصفهانارتباط تصویری (پوستر)
سعیدامیری سیاوشانیتهرانارتباط تصویری (پوستر)
مهدیامیریاناصفهانارتباط تصویری (پوستر)
حامدبقال بهتاشتبریزارتباط تصویری (پوستر)
حسینجعفری معینتهرانارتباط تصویری (پوستر)
ادریسجمالیبوکانارتباط تصویری (پوستر)
فاطمهرشیدی طاشکویییزدارتباط تصویری (پوستر)
علیزورمندمشهدارتباط تصویری (پوستر)
اسراسلیمیکرمانشاهارتباط تصویری (پوستر)
مهدیشاهپوریتهرانارتباط تصویری (پوستر)
علیشفیعدشتستانارتباط تصویری (پوستر)
سپیدهفرشباف درهمیتبریزارتباط تصویری (پوستر)
مریمفرهادیتهرانارتباط تصویری (پوستر)
امیرحسینمیرابی مقدمجاجرمارتباط تصویری (پوستر)
مهنازهاشمی خواهتهرانارتباط تصویری (پوستر)
حامدکسائی نسباصفهانارتباط تصویری (پوستر)
محدثهکیان مجدقزوینارتباط تصویری (پوستر)
پریزادجمالی بیرامیتهرانتصویرسازی
فاطمهحاجی هاشمیاصفهانتصویرسازی
مهدیحسینیخدابندهتصویرسازی
زهرازهدیمشهدتصویرسازی
زهراشعیبی آرانیآران و بیدگلتصویرسازی
احمدرضاشیرگیرشیرازتصویرسازی
فاطمه ساداتعابدیتهرانتصویرسازی
الههعرفانیان شکیبمشهدتصویرسازی
علیفیضیتهرانتصویرسازی
زینبقانعییزدتصویرسازی
شیدامحمدیکرجتصویرسازی
زهرامقدمکرمانشاهتصویرسازی
ریحانهنصیریانتهرانتصویرسازی
فرزانهنیشابورییزدتصویرسازی
فاطمهکاوندی نژادکرجتصویرسازی
شادییوسفیتهرانتصویرسازی
متیناعتباریاناصفهانخوشنویسی
شایانپوردشتنظر آبادخوشنویسی
ابوالفضلترکمنخرمدرهخوشنویسی
نیماحسن پوررامسرخوشنویسی
سید علیزجاجیبیرجندخوشنویسی
آریاسلطانیتکابخوشنویسی
حامدشاه حسینیدشتستانخوشنویسی
محمد رضاشاه محمدیدماوندخوشنویسی
آرشصیادیقزوینخوشنویسی
ملیکاغلامحسینتهرانخوشنویسی
زهرافضائلیگلپایگانخوشنویسی
سلواگیتی نوردتبریزخوشنویسی
محمدتقیمحرم زاد قواماردبیلخوشنویسی
فرنودمحمدی سامانیشاهین شهر و میمهخوشنویسی
علیمردانیتکابخوشنویسی
زهرانعمتیاردبیلخوشنویسی
ریحانهبابایی زادهیزدطراحی
مصطفیتوکلیتبریزطراحی
نیلوفرجابریکرجطراحی
حسینچاوشیکاشانطراحی
فائزهحمامیورامینطراحی
فرشیدحیدریتبریزطراحی
امینزینی زادهتبریزطراحی
الهامسلطانمحمدیشاهین شهر و میمهطراحی
ریحانهشاطریانکاشانطراحی
فردینطباطبایی کلجاهیتبریزطراحی
سیناگله‌داریتبریزطراحی
کتایونمسعودیتهرانطراحی
یلدانورالدینیتهرانطراحی
حمیدرضانوروزیاصفهانطراحی
سیده مرضیههاشمیکرجطراحی
زهراکسایی اصفهانیاصفهانطراحی
مریمابراهیمهتبریزعکاسی
زینبابراهیمی چراغیانمشهدعکاسی
ماردیناحمدیجوانرودعکاسی
ریحانهاسماعیلیتهرانعکاسی
حامدحیدریتبریزعکاسی
محمدجوادخدابنده فاروجیبجنوردعکاسی
میثمخلیلیتهرانعکاسی
یاسینسلطانییزدعکاسی
دیباشمالیتبریزعکاسی
عمادضیاییرشتعکاسی
مانیغلامشازادهاصفهانعکاسی
پردیسقدرتیقدسعکاسی
رضاگازُرگنبدعکاسی
محمد عظیممایلیبندرعباسعکاسی
مهزیارمهدی پوراهوازعکاسی
احساننورتقانیگنبدعکاسی
غزلنیشابوریمشهدعکاسی
سید متینهاشمیتبریزعکاسی
علیکربلایی محمدکرجعکاسی
شیوابیرامیاراککاریکاتور
مریمخرمیکرجکاریکاتور
علیراستروبویراحمدکاریکاتور
محمدراعیاصفهانکاریکاتور
فاطمه اطهررحیمییزدکاریکاتور
علیزندیان سفید دشتیاراککاریکاتور
محمدعباسیبیرجندکاریکاتور
صدفگلشنیسنندجکاریکاتور
مریممحبیجهرمکاریکاتور
پوریاکرمانی نژادکرمانکاریکاتور
داوداقازادهتبریزمجسمه
رضاباجلانکرجمجسمه
نفیسهبهروزنیشابورمجسمه
رعناحیدرزادهتهرانمجسمه
مهرنازحیدریشهرکردمجسمه
صفورادادخواه تهرانیاصفهانمجسمه
ساراذاکری فردتهرانمجسمه
آینازرئوفیانتهرانمجسمه
زهراروستائیتهرانمجسمه
سید مصطفیسروریکرجمجسمه
زهراصفریفلاورجانمجسمه
حامدعامری پوربندرعباسمجسمه
شکیباابراهیم پورتهراننقاشی
محمد نویداسلامی رادتهراننقاشی
امیربرش نوردرشتنقاشی
امینبنکالتبریزنقاشی
عرفانبی باکتبریزنقاشی
فاطمهچگینیالبرزنقاشی
مبیناحیدری شیرایهتهراننقاشی
شادیدادخواهتهراننقاشی
بهارراشدیاهوازنقاشی
فاطمه کوثررحیمییزدنقاشی
فاطمهرهبرکرجنقاشی
زینبسرمدیساوجبلاغنقاشی
شادیسلیمیقوچاننقاشی
زهراشیرکوندورامیننقاشی
گیسوصمیمیرشتنقاشی
مهرساصیادیانکرجنقاشی
فاطمهطراحتهراننقاشی
فاطمهملک محمد پورتهراننقاشی
زهرامنتظرالقائماصفهاننقاشی
سارانوبهارتبریزنقاشی
زینبنوریزنجاننقاشی
نجلااحمدیشهریارنگارگری
محمد رضاپارساقمنگارگری
سهیلجعفریتهراننگارگری
معصومهحسینیهرسیننگارگری
صابرحلوانیاصفهاننگارگری
فردوسحیاویدشتستاننگارگری
النازداداش زاده ماهرتهراننگارگری
حدیثهدوستیقزویننگارگری
سولمازراشدزادهاصفهاننگارگری
یاسمینرحیمیتهراننگارگری
محیازارعیزدنگارگری
الههملک پورشهرکردنگارگری
مائدهمهدویتهراننگارگری
فرشادنادراناصفهاننگارگری
رزانصاریتهرانهنرهای جدید
فاطمهباقریاصفهانهنرهای جدید
سالارساعدموچشیسنندجهنرهای جدید
مهدیهصادق الوعد اسکوئیتهرانهنرهای جدید
ابوالفضلعسکریمشهدهنرهای جدید
حسینغفوریکرجهنرهای جدید
علیملکیتهرانهنرهای جدید
مهدیگلناریهمدانهنرهای جدید
پذیرفته شدگان بیست‌وهشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

Visits: 118

از طريق
ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا